Soragyňyza çalt jogap almak isleýärsiňizmi? Iň ýakyn ofisiňize jaň ediň. Aragatnaşyk

Türkmenistandan resminamalary we ýollamary eltip bermek

10.95 m we 5 günden başlap
— Resminamalar
— Onlaýn dükanlardan sargytlar
— Iş iberişleri
Bahany hasaplamak

Näme üçin CDEK gowşurmany saýlaýarlar

Islendik ulag görnüşi bilen eltilende ýüküň howpsuzlygyny kepillendirýäris.
Ygtybarly hyzmatdaşlar we potratçylar bilen bilelikde amatly logistika ugurlaryny gurduk. CDEK bilen ibermek bu:

Gowşurma bahasyny hasaplamak *

Iwerilýän şäheri saýlaň
Alynýan şäheri saýlaň
Ähli ýollamalary görkeziň
Takmynan uzynlygy giriziň
Takmynan ini giriziň
Takmynan beýikligi giriziň
Iberiş bellige alnanda, CDEK işgärleri iberişiň hakyky we göwrümli agramyny barlarlar. Iki mukdardan ýokary töleg tölener. Göwrümli agram formula bilen hasaplanýar: Uzynlygy (sm) × Ini (sm) × Boýy (sm) / 5000 = Göwrümli agram (kg).

Her iberiji üçin hususy şertler

Ýollamany yzarlaň
Şu ýeri dolduryň

Bu nähili işleýär?

1.
Biz siziň bilen şertnama baglaşýarys we şahsy hasabyňyz üçin giriş maglumatlary berýäris.
2.
CDEK ofisine iberiljek harytlary getirýärsiňiz ýa-da kurýerimize jaň edýärsiňiz.
3.
Gümrük üçin ýükleri we müşderileriň maglumatlaryny alýarys. Bu maglumatyňyz ýok bolsa, alyjylar bilen habarlaşarys.
4.
Ýollamany yzarlamak üçin yzarlaýyş belgisini berýäris, siz bolsa müşderä berýärsiňiz.
5.
Sargytlary iberýäris we CDEK kabul edýän nokadynda alyja tabşyrýarys ýa-da müşderiniň öýüne eltýäris.

Ýollamany almagyň iki ýoly

Sargytlaryň berliş nokady eltip bermek
Gapydan gapa kurýer arkaly ibermek
CDEK bilen hyzmatdaşlyk barada has giňişleýin maglumat alyň!
Biziň bilen habarlaşyň
3 500+
25 ýurtda ofis sany

Sorag-jogap

Nyrh nähili hasaplanýar we nämäni öz içine alýar?
Biziň nyrhlarymyz diňe gymmat bahaly bolmadyk zatlar üçin gümrük taýdan resmileşdirmegi öz içine alýar. Import we eksport paçlary, ýerli we gümrük paçlary, ulag hyzmatlaryndan alynýan salgytlar/goşulan baha salgytlar üçin nyrhlar biziň nyrhlarymyza goşulmaýar.
CDEK ofisleri nirede? Haýsy ýurtlara eltýärsiňiz?
Häzirki wagtda CDEK dünýäniň 200-den gowrak ýurdunda we sebitinde işleýär we 25+ halkara bölümi bar. Russiýada, Gyrgyzystanda, Özbegistanda, Belarusda, Gazagystanda, Ermenistanda, Çehiýada, Günorta Koreýada, Hytaýda, Latwiýada, BAE, ABŞ, Azerbaýjan, Polşa we beýleki ýerlerde 3000-den gowrak kompaniýa ofisleri işleýär.
Hyzmatdaşlygyň jikme-jik şertlerini nädip tapyp bilerin?
Dolandyryjylarymyza sorag berip bilersiňiz, olaryň aragatnaşyk maglumatlary web sahypamyzdaky “Aragatnaşyklar” bölüminde ýa-da sahypanyň soňundaky sorag berme formasyny dolduryp bilersiňiz. Hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!
Ýollamanyň nirededigini nädip bilip bolar?
Onlaýn yzarlamak arkaly ýollamaňyzyň nirededigini biliň. Iň soňky maglumatlar elmydama şol ýerde tapylar.
Ýollama alyjy haýsy habarnamalary alar?
Sargydyňyzy nirede, haçan we nädip alyp boljakdygyny anyk bilersiňiz. Eltip beriş habarnamalaryny ibermek üçin birnäçe usul ulanýarys: SMS, telefon jaňy, e-poçta we meşhur tiz habarçylar/sosial ulgamlar.
?
Soraglaryňyz galdymy?
Hemme soraglaryňyza jogap we has giňişleýin maglumat bereris
Geliň hyzmatdaşlygymyzy ara alyp maslahatlaşalyň
Biziň bilen habarlaşyň